Papyri.info

sign in

p.iand.zen.60 = HGV P.Iand. Zen. 60 = Trismegistos 110108DDbDP transcription: p.iand.zen.60 [xml]

r
Traces
[Θ]ε̣ο̣δ̣ώ̣ρου ο̣ὗ̣ δ̣έ̣δ̣ω̣κε̣ εἰς τὸ ε (ἔτος)·
Traces
Ζήνων ἐν ὧ̣ι τὸ μναιῆον εἶχεν σλγ (διωβολ ).
(ἔτους) ϛ Φαμ<ε>νὼθ ιβ Δοξαί[ω]ι vac. ? ρ (middot) (middot)
ιζ ἄλλας vac. ? ρ (middot) (middot)
5κδ ἄλλας vac. ? ξ (middot) (middot)
κδ ἄλλας vac. ? [ -ca.?- ]
(middot) καὶ Ἡρακλεώ̣τ̣η̣ι̣ [ -ca.?- ]
(middot) τοῦ ἱματισ̣μ̣[ο]ῦ̣ [ -ca.?- ]
Κλ̣έ̣ω̣νι π̣ρόχρησιν̣ [ -ca.?- ]
10(middot) καὶ Ἡρακλεώ̣τ̣η̣ι̣ [ -ca.?- ]
(middot) τοῦ παρὰ Νέστου αρ̣[ -ca.?- ]
παιδο̣τ̣ρίβ̣ο̣[υ -ca.?- ]
(middot) Φιλίσκου μ  ̣  ̣[ -ca.?- ]
(middot) Διενυσίω̣ι vac. ? [ -ca.?- ]
15(middot) Ἀ̣λ̣ύπω̣ι εἰς̣ κ̣ι̣θ̣ῶ̣[να -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
v
κ  ̣  ̣  ̣  ̣ κ̣ϛ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.