Papyri.info

sign in

sb.24.16186 = HGV SB 24 16186 = Trismegistos 79360 = oslo.apis.105DDbDP transcription: sb.24.16186 [xml]

AD 70 Oxyrhynchus

Φιλίσκωι [ἐ]γλ̣ήμ̣τορι(*) γερδια̣κ(οῦ)
παρὰ Ὠφ̣ε̣[  ̣]  ̣  ̣ος̣ τ̣ο̣ῦ̣ Θοώ̣νιο̣ς̣
τ̣ο̣ῦ̣ Νεχ  ̣  ̣[  ̣  ̣]ι̣  ̣  ̣ λ̣α̣ύ̣ρ̣α̣ς̣ Τ̣ε̣υ̣-
μενούθεως̣. βούλ̣ο̣μ̣α̣ι̣ ἀ̣π̣ὸ̣ τ̣οῦ̣ ἐνεσ-
5τῶτος μην[ὸ]ς̣ Παῦ̣ν̣ι̣ τ̣ο̣ῦ̣ β̣ (ἔτους)
Αὐτοκράτορος Κ̣α̣ί̣σαρος Οὐεσ[π]α̣σ̣[ι]α̣νοῦ̣
Σεβαστοῦ ἐγδόσθαι̣ τὸν ἀφήλικά μου
υἱὸν Παχόι̣ν ὥ̣σ̣τ̣ε̣ μαθεῖν τὴν
γερδιακὴν τέχνην ἐπὶ τῷ τά-
10ξασθαι ὑπὲρ μὲν τοῦ ἐνε[σ]τ̣ῶτος
ἔτους ἀργ(υρίου) (δραχμὰς) ὀκτώι(*), ἀπὸ δὲ το̣ῦ ἰσι-
όντος(*) ἔτους τὸ καθῆκον [τέλεσ-]
μα ὡς ἐπὶ τῶν ὁμοίων δι̣δεσκά-
λωι(*) Ἰσᾶτι Θοτέως τ̣ο̣ῦ̣ Ἰσᾶτος
15λαύρας Δρόμου Θοήριδος. διὸ
ἀξιῶι(*) ἀναγρα̣φῆναι τὸ̣ν̣ υἱὸν ἐν
τῇ τῶν μα̣θ̣[ητῶ]ν̣ τάξει ὡς καθή-
κ̣ε̣ι̣. ε̣ὐ̣τύχ̣(ει).
Σαραπίων σ̣ε̣σημέωμαι(*)
20ἐπὶ δραχ[μα]ῖ̣ς ὀκτὼι(*)   ̣  ̣  ̣  ̣.
(ἔτους) β Αὐτοκράτορος Καίσαρος
Οὐεσπασιανοῦ Σεβαστοῦ Παῦν\ι/
ἑπτακαιδεκάτῃ.

Apparatus


^ 1. l. ἐκλήμπτορι
^ 11. l. ὀκτώ
^ 11-12. l. εἰσι|όντος
^ 13-14. l. διδασκά|λῳ
^ 16. l. ἀξιῶ
^ 19. l. σεσημείωμαι
^ 20. l. ὀκτὼ

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

APIS Translation (English)

To Philiskos, farmer of the tax on weaving, from Ophelas(?), son of Thoonis, grandson of Nech..., from the Teumenouthis quarter. I wish, from the present month Hathyr, in the second year of Imperator Caesar Vespasianus Augustus, to apprentice my son Pachois, a minor, to the master weaver Isas, son of Thoteus, grandson of Isas, from the quarter of the Thoeris Square, so that he may learn the art of weaving, and (I wish) to pay the tax paid by persons of the same category for the same current second year, eight silver drachmae. I therefore ask that my son be registered in the list of apprentices as is fitting. Farewell. (2nd hand) I, Sarapion, have affixed my signature. ... eight drachmae. The second year of Imperator Caesar Vespasianus Augustus, Payni 17.