Papyri.info

sign in

p.tebt.1.66 = HGV P.Tebt. 1 66 = Trismegistos 3702 = berkeley.apis.51DDbDP transcription: p.tebt.1.66 [xml]

121-`120BC Tebtynis

1
[Κερ]κεοσίρεως.
[ἐσπα]ρμέναι εἰσὶν {ἦσ[α]ν}(*) ἐν τῶι μθ (ἔτει)
(ἄρουραι) Ασλ 𐅵 δ´ (ἀρτάβαι) Εοα γ´,
καὶ μετὰ τὸν σπόρον προσγεί(νεται) τῆς ὑπὸ
5Διονυσίου τοῦ Πτολεμαίου τῶν κα(τοίκων) ἱππέων
καὶ προστάτο̣υ(*) τῆς ἀπὸ ὑπολόγου ἀναγομένης
[ἐν τ]ῆι Πολέμωνος με(ρίδι) ὑπὸ Πτολεμαίου τοῦ
[Φιλί]νου γράφο[ντ]ος μεμισθ[ω]κέναι ἐν τῶι μθ (ἔτει)
[τοῖς] κατὰ μέρο[ς γε]ωργοῖς εἰς κατεργα[σ]ίαν
10[ὧν δ]εῖν προσάγεσ̣θ̣αι τὰ ἐγ̣τ̣[  ̣  ̣]μενα ἐκφόριαι(*),
[ἃς γρ]άφει ὁ κωμογρα[μ]ματεὺς γεγονέναι ἐν ὑπο-
[λόγο]υ ἁλμυρίδι·
[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ι ιδ δ´ (ἀρτάβαι) ξα δ´,
[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣ ιδ 𐅵 δ´ (ἀρτάβαι) [  ̣  ̣] αἳ (πυροῦ) μβ,
15[  ̣  ̣  ̣]  ̣αυ(  ) ι (ἀρτάβαι) [  ̣  ̣] αἳ (πυροῦ) μ,
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ν̣ων [λθ] (ἀρτάβαι) [ξ,] (γίνονται) οη
(ἀρτάβαι) σγ δ´.
ὥστʼ εἶναι Ατη 𐅵 δ´ (ἀρτάβας) Εσοδ 𐅵 ιβ´(*),
ὧν (πυροῦ) Βκζ ιβ´.
20ἀφʼ ὧν γράφει γεγονέναι ἐν ὑπολόγωι εἰς ν (ἔτος)
τὰς προκειμένας οη (ἀρτάβας) σγ δ´.
καταλείπονται (ἄρουραι) Ασλ 𐅵 δ´ (ἀρτάβαι) Εοα γ´,
ἀφʼ ὧν ⟦γ̣ρ̣[α]φ̣⟧ \καταμεμετρῆσθαι/ ⟦μετακεκληρουχη⟧ τοῖς με-
τακεκληρουχημένοις ἀπὸ τῶν περὶ τὸν
25Ἰβίωνα τῶν (Εἰκοσιπενταρούρων) ἀνδράσι ζ ἀνὰ ϛ 𐅵 με 𐅵
ἀν[ὰ] δ 𐅵 γ´ ιβ´ (ἀρτάβαι) σκγ 𐅷,
κατ[α]λεί(πονται) Αρπε δ´ (ἀρτάβαι) Δωμζ 𐅷.
2,ctr
εἰς δὲ τὸ ν (ἔτος) ἐσπάρθαι ⟦[Β]ωπζ
πυρῶι (ἀρούρας) χνζ 𐅵 [(ἀρτάβαι)] Βψμγ 𐅵 δ´,
30ὧν (ἄρουραι) ριδ [ἀν(ὰ) ε 𐅷 η´ μη´ (ἀρτάβαι)] χξβ 𐅵 δ´,
ζ ἀν(ὰ) ε λε, πε δ´ [ἀν(ὰ)] δ 𐅵 γ´ η´ μη´ (ἀρτάβαι) μβ̣  ̣,
ρκα 𐅵 ἀν(ὰ) δ 𐅵 γ´ ιβ´ ἀρτάβαι \νθ/ϛTraces[  ̣  ̣] ιβ´, γ 𐅵 ἀν(ὰ) δ 𐅵 (ἀρτάβαι) ιε 𐅵 δ´,
ρνα 𐅵 δ´ ἀν(ὰ) δ (ἀρτάβαι) χζ, κ̣ ἀν(ὰ) γ δ´ (ἀρτάβαι) ξε,
ια 𐅵 [ἀν(ὰ)] γ (ἀρτάβαι) [λ]δ 𐅵, [ρ]ιβ 𐅵 δ´
35ἀν(ὰ) β 𐅵 σπα 𐅵 γ´ ιβ´,
γ ἀν(ὰ) β ϛ, κθ ἀν(ὰ) α κθ.
κρι(θῆι) κ ἀν(ὰ) δ 𐅵 γ´ ιβ´(*) (ἀρτάβαι) ϙη γ´. ὀλύ(ραι) ι ἀν(ὰ)(*) δ (ἀρτάβαι) μ.
φα(κῶι) σλβ ὧν(*) ἐ[κφό(ριον)] Αργ 𐅵 γ´ ιβ´,
ὧν (ἄρουραι) ρϙγ ἀν(ὰ) δ 𐅵 γ´ ιβ´ ϡμη 𐅵 γ´ ιβ´,
40δ ἀν(ὰ) δ 𐅵 ιη, λβ ἀν(ὰ) δ (ἀρτάβαι) ρκη,
γ ἀν(ὰ) γ θ. α[ἱ λο]ιπαὶ φα(κοῦ) ωξ.
γίνονται τῆς σίτωι ϙ̣[α]θ̣ 𐅵 (ἀρτάβαι) \Γϡπε/ Δρϙη 𐅵 δ´
καὶ ἄλλοις γένεσι τοῖς πρ[ὸς] πυρὸν διοικουμένοις·
τήληι(*) ι 𐅵 μϛ 𐅵 γ´, ὧν (ἄρουραι) η ἀν(ὰ) δ 𐅵 γ´ ιβ´ λθ γ´,
45β 𐅵 ἀν(ὰ) γ ζ 𐅵. μελανθε(ίωι) ιη ἀν(ὰ) ε 𐅷 η´ μη´ \ρδ 𐅵 ιβ´/ ν.
φασή(λωι) ι ἀν(ὰ) ε 𐅷 η´ μη´ νη ιβ´.
γίνονται ἄλλοις γένεσι λη 𐅵 (ἀρτάβαι) σε.
χλωροῖς· ἀράκωι οε δ´ (ἀρτάβαι) τνα γ´ ιβ´,
ὧν (ἄρουραι) ε ἀν(ὰ) ε κε, ι 𐅵 ἀν(ὰ) δ 𐅵 γ´ [ιβ´] νβ,
50μβ ἀν(ὰ) δ 𐅵 γ´ ιβ´ σϛ ϛ´, ιε ἀν(ὰ) δ ξ,
β 𐅵 δ´ ἀν(ὰ) γ η δ´. χό(ρτωι) η λδ, ὧν (ἄρουραι) β ἀν(ὰ) ε ι,
ϛ ἀν(ὰ) δ κδ.
2,ms
  ̣θ
33aπλ(είω(?)) (ἄρουραι)   ̣  ̣  ̣  ̣
[  ̣  ̣  ̣] (ἀρτάβαι(?))
34aι̣ε̣ γ̣´.
35aπλ(είω) (ἄρουραι) β
(ἀρτάβαι) ρμγ δ´.
3
χο[ρ]τονομῶν πα ἀν(ὰ) α πα.
γίνο[ντ]αι χόρτωι κα[ὶ] χορτονο(μῶν) οθ (ἀρτάβαι) ριε.
γ̣ί̣[νοντ]αι χλωροῖς ρξδ δ´ (ἀρτάβαι) υξϛ γ´ ιβ´.
55τῆς δʼ ἐσπαρμένης Αρκβ δ´ (ἀρτάβαι) δ\ϛ/ξα δ´(*).
καὶ [ἣν γρ]άφει ὁ κωμογρ(αμματεὺς) ἠ[σ]πορηκέναι εἰς τὸ ν (ἔτος)
διʼ ἀ[μελίαν τῶν] ὑπογεγραμμένων γεω(ργῶν) ἐχ[ό]ντων
καὶ τὰ ταύτ[ης] σπέρματα ὑπὲρ ὧν γράφ[ει] ὁ κωμογρ(αμματεὺς)
τοὺς ἐκ τῆς κώμης γεωργοὺς κεχειρογρ[α]φηκέναι
60Διονυσίωι τῶι μεριδάρχηι σπερεῖν το[ῖ]ς ἁρμό-
ζουσι γένεσι ἢ μετρήσειν τὰ ἐκφόριαι(*) δ[  ̣]  ̣σ̣ιν
ἐξ ἐπιγημάτων(*) τηι(*) αὐτῆς ἧς γεωργοῦσι [γ]ῆς
(ἀρούρας) λγ ὧν ἐκφό(ριον) ρν[ε 𐅵] δ´, {(ὧν)}
ὧν (ἄρουραι) ια ἀν(ὰ) ε νε, ιε ἀν(ὰ) δ 𐅵 γ´ ιβ´ [ο]γ 𐅵 δ´,
65δ ἀν(ὰ) [δ] 𐅵 ιη, γ ἀ[ν(ὰ)] γ θ.
ὧν ἐστιν τ[ὸ κα]τʼ ἄνδρ(α)·
Ὀννῶφρις Φατρείους ἀπὸ ια 𐅵 δ ἀν(ὰ) [ε] κ,
Ἐρι̣εὺ̣ς Ψενή(σιος) δ (ἀρτάβαι) κ,
Πάσιτος τοῦ Πάσιτος δ ιη,
70Τοθοῆτος τοῦ Χεύριος δ 𐅵 κβ ϛ´,
Ἁρμιύσ[ιο]ς Ι  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ς̣ γ 𐅵 ιζ γ´ ιβ´,
Πετεσούχο[υ] τοῦ Χεύρι[ος] γ ἀν(ὰ) γ θ,
γεωργῶν κα[τὰ μέρος(?)](?)(*) ι μθ γ´ ιβ´,
(γίνονται) λγ ρνε 𐅵 δ´.
75καὶ νομῶν ὧν γράφει ἀκα[ν]εμη(*) γεγο[ν]έναι διὰ τὸ τὰ κτή(νη) τῆς
{τῆς} κώμης προπεπτωκ[έ]ναι τεθεμων(*) ἐν̣ \τ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣/ [το]ῖς ἐκφο(ρίοις)
ἐν οἷς δεῖν αὐτ  ̣  ̣ ὁμοίως π[ρ]άσσεσθαι ἕνεκα τ[ο]ῦ μὴ τὰ τῆς
κώμης μό̣νον(*) προπεπτωκέναι ἀλλὰ καὶ τὰ διὰ τοῦ νομοῦ
αν̣θ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣ τὸν κωμογραμματέα ἀνενηνοχέναι δεῖν
80καὶ α̣ὐ̣τ̣ο̣ὺ̣ς εἰσπρά[σ]σεσθαι, τῶν διὰ Πετοσίριος τοῦ Ὥρου (ἀρουρῶν) λ (ἀρτάβαι) λ.
(γίνονται) ξγ ρπε 𐅵 δ´.
4
((large-parens)) καὶ ὧν συνκέκριται ἀπαιτεῖν ἐκφό(ριον) α (ἔτους)·
φυλακιτῶν τῶν μεταβεβη(κότων)
Νεκτείβιος(*) τοῦ Ὥρου ἀπὸ ζ ι μθ 𐅷.
85φυλακιτῶν καθʼ ἑαυτοὺς
Νεφθεμ[ο]ῦνις Ἀμορταίου ὃν με(τειληφέναι)
Ἡρακλείδην τὸν υἱὸν ι μθ 𐅷.
ἀνταναιρουμένων δὲ τῶν μεμετρη(μένων) ἐν τῶι μὴ (ἔτει)
ιϛ γ´, καὶ ἐν τῷ μθ (ἔτει) ιϛ γ´, (γίνονται) λβ 𐅷.
90τὰς λοι[π]ὰς ιζ ἀσπόρου, (γίνονται) κ (ἀρτάβαι) ξϛ 𐅷.
καὶ ἐν τοῖς [ἐν]θαῦτα(*) τίθεται τῶν εἰς τὸ ν (ἔτος)
τὰς μεμτρη(μένας) Νεφθεμούνιος μθ 𐅷.
γίνοντ[αι] (ἄρουραι) Αρπε δ´ (ἀρτάβαι) Δωμζ 𐅵.
ὧ[ν ἐ]στιν τὸ κα(  )
95[(ἄρουραι) ιβ 𐅵 (ἀρτάβαι) ξα 𐅵,]
  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣⟧ (γίνονται) ρϙζ 𐅵 δ´.

Apparatus


^ 1.2. corr. ex εν τ̣[ω]ι̣
^ 1.6. corr. ex προστατει
^ 1.10. l. ἐκφόρια
^ 1.18. corr. ex ι̣β̣´
^ 2,ctr.37. corr. ex δ 𐅵 γ´ γ´ ιβ´
^ 2,ctr.37. corr. ex (ἀρτάβαι)
^ 2,ctr.38. corr. ex (ἀρτάβαι)
^ 2,ctr.44. l. τήλει
^ 3.55. corr. ex Δωξα δ´
^ 3.61. l. ἐκφόρια
^ 3.62. l. ἐπιγ<εν>ημάτων
^ 3.62. l. τῆς
^ 3.73. BL 1.423 : κα[  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] prev. ed.
^ 3.75. l. \ἀκα<τα>[ν]εμή(τας)/
^ 3.76. l. τεθε<ι>μ<έν>ων
^ 3.78. corr. ex μ  ̣νον(?)
^ 4.84. l. Νεκτε<ν>ίβιος
^ 4.91. l. [ἐν]ταῦθα

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

Images [open in new window]

Notice: Each library participating in APIS has its own policy concerning the use and reproduction of digital images included in APIS. Please contact the owning institution if you wish to use any image in APIS or to publish any material from APIS.