Papyri.info

sign in

p.mich.12.633 = HGV P.Mich. 12 633 = Trismegistos 12297 = michigan.apis.3093 = michigan.apis.3096 = sb.10.10535DDbDP transcription: p.mich.12.633 [xml]

cAD30 Tebtynis
[Reprinted from: sb.10.10535] SB 10.10535

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1Traces 3 lines
4εἰς χό̣ρ̣του καὶ ἀράκ̣ο̣υ̣ σ̣π̣ο̣ρ̣ὰ̣ν̣ καταβρώμ̣α̣τος προ[βάτων ἄνευ φόρου,]
5τοῦ Κρονίωνος τοῦ   ̣  ̣  ̣  ̣νος χωρηγοῦντος̣(*) α̣ὐ̣τ̣ο̣ῖ̣ς̣ σπερ-
ματα, τῶν δὲ μισθωμένων(*) τοὺς ποτισμοὺς κα̣ὶ̣ χ̣ωμα-
τισμοὺς καὶ τὴν ἐπιμ̣έ̣λ̣ε̣ι̣αν τῶν χλορῶν(*) πυομένων̣(*), τοῦ
δὲ δευτέρου ἔτους τῆς μι̣σ̣θ̣ώ̣σεως τὰς αὐτὰς ἀρούρας ὀκτὼ
εἰς πυροῦ σποράν, ἐκφορίο̣υ̣ τ̣οῦ παντὸς σὺν σπέρμασι αἷς λήμ-
10ψονται οἱ μεμισθωμένοι πυροῦ ἀρτάβας ὀκτὼι(*) τοῦ παν-
τὸς πυροῦ νέου καθαροῦ ἀδώλου(*) {ἀδώλας}(*) ἀρταβῶν ἑκατὸ(ν)
καὶ θαλλοῦ ἄρτων ἀρτάβης μιᾶς , τῶν δὲ ἄλλων ἀρουρῶν
πέντε ἐκφορίου τοῦ παντ̣ὸ̣ς καθʼ ἔτος σὺν σπέρμασι αἷς λήμ-
ψονται οἱ μεμισθωμέ̣ν̣ο̣ι πυροῦ ἀρτάβας δύο ἡμυσον(*) τοῦ̣
15παντὸς καθʼ ἔτος πυροῦ νέου̣ κ̣α̣θαροῦ ἀδώλου(*) ἀρταβῶν τεσσαρ̣ά-
κοντα καὶ θαλλοῦ καθʼ ἔτος̣ ἄρτων ἡμιαρταβιον(*), ἅπαντα δὲ̣
μέτρωι ἑκσαχυνίκῳ(*) θησαυροῦ Σατορνίνου. ἡ μίσθωσις
ἥδη(*) ἀκινδυνα(*) παντὸς κινδύνου καὶ ἀνυπολωγ̣α(*) παντ̣ὸ̣ς̣
ὑπολώγου(*), τὰ δὲ ἔργα πάντα τοῦ κλήρου καὶ τοὺς καθή̣κοντα̣ς̣
20χωματισμοὺς καὶ πωτισμοὺς(*) καὶ βωτανισμοὺς(*) καὶ τὰ ἄλλα̣(*)
γεοργικὰ(*) ἔργα πάντα ἀγαγέτωσαν οἱ μεμισθωμένοι καθʼ ἔ-
τος τοῖς δέουσι καιροῖς βλάβος μηδὲν ποιούμενοι(*) τὰ δὲ σημε-
νώμενα(*) ἐκφώρια(*) ἀποδώτοσαν(*) οἱ μεμισθωμένοι
ἀεὶ ἐν μηνεὶ(*) Παῦνει(*) καθεσταμενας(*) ἐν κώμην Θεωγων̣(*)(ίδα)
25καὶ μετὰ̣ τὸν χ̣ρόνον παραδώσο̣υσι οἱ μεμισθωμένοι τὸν
κλῆρον καθ̣αρ̣ὸ̣ν ἀπὸ θρύ̣ο̣υ̣ ἀγρώστεως πάσης δίσης(*), τὸν δὲ
Αἰγύπτιον κάλαμον ἐξ̣ ἐπικωπῆς(*) καὶ τὰς διόρυγας(*) ἀναβεβ̣λ̣η̣-
μένας, καὶ μὴ ἐκσέστω(*) οὖν τοῖ̣ς̣ μεμισθωμένοις ἐντὸς τοῦ
χρόνου ἐκγληπῖν(*) τὴν μίσθωσιν. βεβαιο̣ῖ̣ Κρονίων τὴν μίσ-
30θωσιν ἀπὸ δημωσίων(*) χωρὶς ἄλλων ὧν ὠφίλουσι(*) οἱ μεμισθομέ(νοι)(*)
κατὰ συνγραφὴν δανήων(*) καὶ ἧς ἔχει̣ αὐτοῦ σὺν ἑτέρῳ(*) μίσθωσειν(*).
ὑπογρ(αφεὺς) Ἀφροδίσιος Ἡρώδου ὡς (ἐτῶν) λε οὐλὴ ὑπʼ ἀντικνήμιον δέξιον.
(hand 2) Ὧρος Ὥρου καὶ υἱ(*) εἱοὶ(*) μου(*) Ἑρμᾶς καὶ Ὡρος υἱο(*) τρεῖς Πέρσαι̣
τῆς ἐπιγονῆς ἀλλήλον ἐνγυ(*) εἰς ἔκτισιν με̣μ̣ισσθώμεθ̣α̣(*)
35τὰς προκιμένας ἀρούρας δεκατρεῖς ἐπὶ τὰ προκίμενα
ἔτι(*) δύο χορεὶς(*) ἄλλον(*) ἢ ὧν ὀφίλομεν(*) το(*) Κρονίωνι κατὰ
συνγραφὴν δανήου(*) καὶ ἧς ἔχι(*) ἡμῶν σὺν ἑτέρῳ μίσσθω(σιν)(*)
καθὼς πρόκιτε(*). ἔγραψε ὑπὲρ αὐτο͂ν(*) Ἀφροδί̣σ̣ι̣ο̣ς Ἡρώδου
[δι]ὰ τὸ μὴ εἰδένε(*) αὐτοὺς(*) γράμματα. (hand 3) Κρονίων [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
40[με]μίσθωκα καὶ βεβαιόσω̣(*) καθὼς πρόκε̣ι̣ται. (hand 1) ἔτους   ̣  ̣
Traces 1 line

Apparatus


^ 5. l. χορηγοῦντος
^ 6. l. <με>μισθ̣ω̣μ̣έ̣ν̣ων
^ 7. l. χλωρῶν
^ 7. l. ποιουμένων
^ 10. l. ὀκτὼ
^ 11. l. ἀδόλου
^ 11. corr. ex αδωλων, or not {ἀδώλας}
^ 14. l. ἥμισυ
^ 15. l. ἀδόλου
^ 16. l. ἡμιαρταβίου
^ 17. l. ἑξαχοινίκῳ
^ 18. l. ἥδε
^ 18. l. ἀκίνδυνος
^ 18. l. ἀνυπόλογος
^ 19. l. ὑπολόγου
^ 20. l. ποτισμοὺς
^ 20. l. βοτανισμοὺς
^ 20. or ἄλλα̣ {καὶ τὰ ἄλ<λ>α}
^ 21. l. γεωργικὰ
^ 22. or πυουμε̣ν̣ο̣ι̣
^ 22-23. l. σημαι|νόμενα
^ 23. l. ἐκφόρια
^ 23. l. ἀποδότωσαν, or αποδωτωσαν
^ 24. l. μηνὶ
^ 24. l. Παῦνι
^ 24. l. καθεσταμένα
^ 24. l. Θεογον, or θεωγωνιδαν
^ 26. l. δείσης
^ 27. l. ἐπικοπῆς
^ 27. l. διώρυγας
^ 28. l. ἐξέστω, or ἐκσέστωι
^ 29. l. ἐκλιπεῖν
^ 30. l. δημοσίων
^ 30. l. ὀφείλουσι, or οφιλουσι
^ 30. l. μεμισθωμέ(νοι)
^ 31. l. δανείων
^ 31. or ἑτέρου, or ἑτέραν
^ 31. or μίσθωσ[ε]ιν
^ 33. l. οἱ, corr. ex ο
^ 33. l. υἱοὶ, or υἱύ
^ 33. corr. ex ερου
^ 33. l. οἱ, or υἱ
^ 34. l. ἔνγυ<οι>
^ 34. l. μεμισθώμεθα
^ 36. l. ἔτη
^ 36. l. χωρὶς
^ 36. l. ἄλλων
^ 36. l. ὀφείλομεν
^ 36. l. τῷ
^ 37. l. δανείου
^ 37. l. ἔχει
^ 37. l. μίσθω(σιν)
^ 38. l. πρόκειται
^ 38. l. αὐτῶν
^ 39. l. εἰδέναι
^ 39. or not αὐτοὺς
^ 40. l. βεβαιώσω

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

APIS Translation (English)

[- - -] for the sowing of grass and aracus for thegrazing of sheep, without rent, Kronion, son of . . ., providing them(?) with seed, and the lessees maintaining the irrigation and dike systems and assuming the supervision of the green crops; and in the second year of the lease, for the same eight arourai to be used for the sowing of wheat, the rent in entirety, including eight artabai ofwheat which the lessees will receive as seed, in entirety is one hundred artabai of new, pure, unadulterated wheat, with a gratuity of one artabe of bread. For the other five arourai the rent in entirety per year, including two and one-half artabai of wheat which the lessees will receive as seed, in entirety per year is forty artabai of new, pure, unadulterated wheat, with a gratuity of one-half artaba of bread per year, all measured by the six-choinix measure of the granary of Saturninus.;This lease is free from every risk and every deduction, and the lessees will perform each year at the right time all the work on the allotment, viz. the requisite work on the dike and irrigation systems and in weeding and all the other agricultural tasks, and will cause no damage. The lessees will pay the designated rents each year in the month of Pauni and will transport them to the village of Theogonis. At the expiration of the period the lessees will surrender the allotment free from rushes, coarse grass, and all dirt, with the Egyptian reeds cut and the canal built up. It will, accordingly, not be permissible for the lessees to abandon the lease during the period.;Kronion guarantees the lease against public charges, irrespective of other debts which the lessees owe in accordance with a contract of loan and except for any lease which he (Kronion) has with him (sic) and anyone else.;Signatory: Aphrodisios, son of Herodes, about 35 years of age, with a scar below his right shin.;(2nd hand) I, Horos, son of Horos, and my sons, Hermas and Horos, all three Persians of the epigone and mutual sureties for recovery,have leased the above-mentioned thirteen arourai for the aforementioned two years, irrespective of other debts, either debts which we owe to Kronion with a contract of loan and (sic) apart from any lease which he has with us and anyone else, as stated above. Aphrodisios, son of Herodes, wrote for them, as they are illiterate.;(3rd hand) I, Kronion, son of . . ., have leased and will guarantee, as stated above.;(1st hand) Year . . . [- - -]

APIS Translation (English)

[- - -] for the sowing of grass and aracus for thegrazing of sheep, without rent, Kronion, son of . . ., providing them(?) with seed, and the lessees maintaining the irrigation and dike systems and assuming the supervision of the green crops; and in the second year of the lease, for the same eight arourai to be used for the sowing of wheat, the rent in entirety, including eight artabai ofwheat which the lessees will receive as seed, in entirety is one hundred artabai of new, pure, unadulterated wheat, with a gratuity of one artabe of bread. For the other five arourai the rent in entirety per year, including two and one-half artabai of wheat which the lessees will receive as seed, in entirety per year is forty artabai of new, pure, unadulterated wheat, with a gratuity of one-half artaba of bread per year, all measured by the six-choinix measure of the granary of Saturninus.;This lease is free from every risk and every deduction, and the lessees will perform each year at the right time all the work on the allotment, viz. the requisite work on the dike and irrigation systems and in weeding and all the other agricultural tasks, and will cause no damage. The lessees will pay the designated rents each year in the month of Pauni and will transport them to the village of Theogonis. At the expiration of the period the lessees will surrender the allotment free from rushes, coarse grass, and all dirt, with the Egyptian reeds cut and the canal built up. It will, accordingly, not be permissible for the lessees to abandon the lease during the period.;Kronion guarantees the lease against public charges, irrespective of other debts which the lessees owe in accordance with a contract of loan and except for any lease which he (Kronion) has with him (sic) and anyone else.;Signatory for the lessees: Aphrodisios, son of Herodes, about 35 years of age, with a scar below his right shin.;(2nd hand) I, Horos, son of Horos, and my sons, Hermas and Horos, all three Persians of the epigone and mutual sureties for recovery,have leased the above-mentioned thirteen arourai for the aforementioned two years, irrespective of other debts, either debts which we owe to Kronion with a contract of loan and (sic) apart from any lease which he has with us and anyone else, as stated above. Aphrodisios, son of Herodes, wrote for them, as they are illiterate.;(3rd hand) I, Kronion, son of . . ., have leased and will guarantee, as stated above.