Papyri.info

sign in

p.flor.1.2 = HGV P.Flor. 1 2 Kol. VIII = P.Flor. 1 2 Kol. X = P.Flor. 1 2 Kol. I = P.Flor. 1 2 Kol. V = P.Flor. 1 2 Kol. VII = P.Flor. 1 2 Kol. IX = P.Flor. 1 2 Kol. IV = P.Flor. 1 2 Kol. VI = P.Flor. 1 2 Kol. XI = P.Flor. 1 2 Kol. III = P.Flor. 1 2 Kol. II = Trismegistos 23533 = Trismegistos 23535 = Trismegistos 23526 = Trismegistos 23530 = Trismegistos 23532 = Trismegistos 23534 = Trismegistos 23529 = Trismegistos 23531 = Trismegistos 23536 = Trismegistos 23528 = Trismegistos 23527DDbDP transcription: p.flor.1.2 [xml]

AD265 Hermoupolis Magna

1
ρμε
[Φλαύιος Πα]νίσκος ὁ καὶ Λόγγος
[στρατηγ]ὸς Ἑρμοπολείτ(ου).
[τοῦ δοθέ]ν̣τος μοι προσαγ’γέλματος ὑπ[ὸ]
5[κωμάρχ]ων Ποαμ[π]ιμήνεως(*) εἰσδι-
[δόντων τὸ]ν διὰ αὐτοῦ ἐνγεγραμμέ[νον] τῆς
τοπ[αρ]χίας τοπάρχη[ν] ἴσον δ[ημοσί]ᾳ
πρόκειται ἵνα πάντες εἰδῶσι κ[αὶ ὁ] ἀγ- ’
γελεὶς ἀντι[λά]βηται τῆς ἐνχειρισθείσης
10α̣ὐ̣τῷ χρείας [ὑ]γι[ῶ]ς καὶ πιστῶς. (hand 2) (*) [ἐ]σημειωσ̣ά̣μ̣η̣ν̣.
(hand 1) (ἔτους) ι̣β̣ τοῦ κυρίου ἡμῶν Γαλλιηνοῦ Σεβα[στοῦ Παῦνι]
ε.
Φλαυίῳ Πανίσκῳ τῷ καὶ Λόγγῳ στρατη[γῷ Ἑρμ(οπολίτου)]
παρὰ Αὐρηλίων Ἑρμαπόλλωνος [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
15μητρὸς Τεεῦτος ὡς (ἐτῶν) μη οὐλὴ [γα-]
στροκνημίᾳ δεξιᾷ καὶ Κουφιο[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
μητρὸς Ταχώνσιος ὡς (ἐτῶν) μα [οὐλὴ]
ἀντικνημίῳ δεξιῷ ἀ[μφο]τέρ[ων κω-]
μαρχῶν κώμης Παομπιμή[πεως].
20δίδομεν καὶ προσαγ’γέλλομεν [τὸν ὑπο-]
γεγραμμένον τοπάρχην [ἐφʼ ᾧ(*) αὐ-]
τὸν πάντα τὰ διαφέροντα τῇ [χρείᾳ](*)
ἀποπληρῶσαι ἀμέμπτως [ὄντα]
[ε]ὔπορον καὶ ἐπιτήδειον κι[νδύνῳ]
25ἡ̣μῶν καὶ πάντων τῶν [καταμε-]
[ν]όντων ἐν τῇ αὐτῇ κώμῃ [ἐξ ἀλλη-]
λεγγύης ὃν καὶ ἡ[μ]εῖς ἐγγυώ[μεθα].
ἔστι δέ·
Χῶνσις Παθώτου μητρὸς Θ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
30ὡς (ἐτῶν) με π[ό]ρ(ον) ἔχ(ων) (δραχμῶν) Β.
δι[ευτ]ύχ̣ε̣ι.
(ἔτους) ιβ Αὐτοκρά[τ]ορος Καίσαρος Πουπλ̣ί̣ο̣υ̣
Λικιννίου Γαλλιην[ο]ῦ Γ̣ε̣ρ̣μ̣α̣ν̣ι̣κ̣ο̣ῦ̣ μ̣ε̣γ̣ί̣σ̣τ̣ο̣υ̣
Εὐσεβοῦς Ε̣ὐ̣τ̣υχοῦς Σεβαστοῦ Παῦνι δ
35[οἱ] προκείμενοι κωμάρχαι ἐ̣π̣ι̣δ̣ε̣δ̣ώ̣-
[καμεν. Αὐ]ρήλ(ιος) Ἑρμησίων ἔγρα(ψα) ὑπὲρ αὐτ(ῶν) γρά(μματα) μὴ εἰδ(ότων)
[Αὐρ(ήλιος) Σερ(?)]ῆ̣νος ὑπηρ̣έτ(ης) δημοσίᾳ(*)
[προθεὶς(*)] κ̣ατεχώρησα
[ -ca.?- ] Παῦνι
40[ -ca.?- ] ἐ[σ]ημ(ειωσάμην)
2/5,msup
ρμη
Φλαύι[ος Πανίσκος ὁ καὶ Λ]όγγος vac. ? στρα[τηγὸς vac. ? Ἑρμοπολίτο]υ. vac. ? τῶν δοθέντ[ων μοι] π̣ρ̣[οσαγγελμάτων ὑπὸ κωμαρ-]
χῶν [κώμης Ἐκοῦ]ς καὶ Τεμεν̣κύρκ̣εω̣ς Ποι[μένων καὶ Σινκαταπὴ καὶ] Τιμώνθεως [εἰσδιδ]όντων [τοὺς διʼ αὐτῶν ἐ]γ̣’γε̣-
γραμμένο[υς εἰς δεσμοφ]υλακίαν εἱρκτῆς ἴ(*)σα(*) δημ[οσίᾳ πρόκειται ἵνα πάν]τες εἰδῶσι καὶ ο[ἱ ἠγ]γελμένο[ι ἔχωνται τῶν] ἐ̣νχει-
45ρισθέντων α[ὐτοῖς ὑγ]ιῶς καὶ πιστῶς εἰς τὸ ἐν μ[ηδενὶ μεμφθῆναι. (hand 2) (*) ἐση]μειωσάμην.
(hand 1) (ἔτους) ιβ τοῦ κυρίου ἡ̣μ̣ῶ̣ν Γαλλι[ηνοῦ Σεβαστοῦ Π]αῦνι ϛ.
2
Φλαυίῳ Πανίσκῳ τῷ καὶ Λόγγῳ στρατη[γῷ]
Ἑρμοπολείτου
παρὰ Αὐρηλίων Φίβιος Πεμσιτ̣ιος μη-
50τρὸς Τισόι(*)τος καὶ Ταυρείνου Λαίτου(*) μητρὸς
Εὖτος ἀμφοτέρων κωμαρχῶν κώμης
Ἐκοῦς. δίδομεν καὶ προσαγγέλλομεν
τὸν ὑπογεγραμμένον εἰς δεσμοφυλα-
κείαν(*) τῆς ἐν τῇ μητροπόλει εἱρκτῆς
55ὄντα εὔπορον καὶ ἐπιτήδειον κιν-
δύνῳ ἡμῶν καὶ πάντω[ν] τῶν κα-
[τ]αμ[ε]νόντων ἐν τῇ αὐτῇ κώμῃ ἐξ
[ἀ]λληλεγγύης ὃν καὶ ἡμεῖς ἐγγυώμεθα.
ἔστι δέ·
60[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣ς Τοθήους μητρὸ[ς] Εὖτος
ὡς (ἐτῶν) με πόρ(ον) ἔχ(ων) (δραχμῶν) Α.
διευτύχει.
[(ἔτους) ιβ Α]ὐτοκράτορος Καίσαρος Πουπλίου
[Λικιννίου Γ]αλλιηνοῦ Γερμανικοῦ
65[μεγίστου Εὐ]σεβοῦς Εὐτυχοῦς Σ̣ε̣β̣α̣στοῦ
[Παῦνι] ϛ οἱ προκ(είμενοι) κωμά̣ρ̣χ̣α̣ι̣
[ἐπιδεδώκαμε]ν. Αὐρ(ήλιος) Ἑρμησίων ἔ̣γ̣ρ̣α̣(ψα)
-ca.?-
3
Φλαυί(*)ῳ [Π]ανί[σκῳ τῷ καὶ Λόγγῳ στρα(τηγῷ) Ἑρμο]πολ(ίτου)
παρὰ Αὐ[ρηλίων - ca.13 -]ωνος μητρὸς
70Θαήσιος ὡ[ς (ἐτῶν)   ̣  ̣ οὐλὴ ἀντικνημ]ίῳ ἀριστερῷ
καὶ Πινο̣[ύ]τιος [- ca.13 -]ς ὡς (ἐτῶν) με
οὐλὴ παρὰ [ῥ]ινὶ [ἐξ ἀ̣ρ̣ι̣σ̣τ̣ε̣ρ̣ῶ̣ν̣] ἀμφοτέρων
κωμαρχῶν κώμ[ης Τεμενκύρκε]ω̣ς Ποιμένων.
δίδομεν καὶ [προσαγγέλλομεν τ]ὸν ὑπογεγραμ-
75μένον εἰς δεσμο[φυλακίαν τῆς ἐν τῇ] μ̣ητροπόλει
εἱρκτῆς ἐ̣π̣ὶ̣ μῆ[νας ἓξ ἀπὸ α τοῦ ὄντος] μηνὸς
Παῦνι τοῦ ἐνε[στῶτος ιβ (ἔτους) ὄντα εὔ]πορον καὶ
ἐπιτήδειον κ[ινδύνῳ ἡμῶν καὶ πάντ]ων
[τ]ῶν καταμεν[όντων ἐν τῇ αὐτῇ κώμῃ ἐξ] ἀλ-
80ληλεγ’γύης [ὃν καὶ ἡμεῖς ἐγγυώμεθ]α.
[ἔστι δέ.]
Πινουτίω̣ν [- ca.11 - ὡς ἐτῶ]ν λε
πόρον ἔχω[ν (δραχμῶν)] Α.
[διευτύχει.]
85(ἔτους) [ιβ Αὐτοκράτορος Καίσαρος Πουπλίου]
[Λικκινίου Γαλλιηνοῦ Γερμανικοῦ]
  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
90[ -ca.?- ]  ̣  ̣ ὑπηρέτης   ̣  ̣  ̣  ̣
4
Φλαυί(*)ῳ Π[α]νίσκῳ τῷ καὶ Λόγγῳ στρατηγ[ῷ]
Ἑρμοπολ(ίτου)
παρὰ Αὐρη[λ]ίων Ἀχιλλέως Πετοβάσθιος [μη-]
τρὸς Εὖτος ὡς (ἐτῶν) μη οὐλὴ γόνατι ἀ[ριστερῷ]
95καὶ Διονυσίου Σαραπίωνος ἀμφοτ[έρων]
κωμαρχῶν κώμης Σινκατ[α]πὴ δ[ιʼ ἐμοῦ]
τ̣οῦ π̣α̣ρ̣όντος Ἀχιλλέως. δίδομεν καὶ [προσ-]
αγγ̣έ̣λ̣λ̣ο̣μ̣εν τὸν ὑπογεγραμμένον [ἐπὶ]
μῆν̣α̣ς̣ ἓξ εἰς δεσμοφυλα-
κείαν(*) [τοῦ]
100ἐν̣ τ̣ῇ̣ μ̣η̣τ̣ροπόλει δεσμοφυλακείου(*)
ὄντα̣ ε̣ὔπορον καὶ ἐπιτήδειον κιν̣[δύνῳ]
ἡμῶν καὶ πάντων τῶν καταμενό[ν-]
των ἐν τῇ αὐτῃ κώμῃ ἐξ ἀλληλε[γγύ-]
ης [ὃ]ν καὶ ἡμεῖς ἐγγυώμεθα. ἔστ[ι δέ·]
105Κο[λ]λ[ο]ῦθος Κουρήνιος μητ(ρὸς) Εὖτ[ος]
ὡς (ἐτῶν) μ πόρ(ον) ἔχ(ων) [(δραχμῶν) Α.]
διευτύχει.
(ἔτους) ιβ Αὐτοκράτορος Πο[υπλίου]
Λικιννίου Γαλλιηνοῦ Γερμανικοῦ [μεγίστου]
110[Εὐσεβο]ῦς Εὐτυχοῦς Σεβαστοῦ Παῦν[ι ϛ]
[οἱ προ]κ(είμενοι) κωμά(ρχαι) διʼ ἐμοῦ Ἀχιλλέως ἐ[πιδεδώ-]
[καμε]ν. Αὐρ(ήλιος) Ἑρμησίων ἔγρα(ψα) ὑπ(ὲρ) αὐτ(οῦ) γρά(μματα) μ̣[ὴεἰδ(ότος).]
  ̣  ̣  ̣  ̣ Παῦν[ι ϛ ][ -ca.?- ]
5
[Φλαυ]ί(*)ῳ Πανίσκῳ τῷ καὶ Λόγ[γῳ στρατηγ]ῷ Ἑρμοπ̣(ολίτου)
115[παρὰ] Α̣ὐρηλίων Παλαῦτος [  ̣  ̣  ̣  ̣]ου μητρὸς
[  ̣  ̣  ̣  ̣]ς̣ ὡς (ἐτῶν) μη οὐλὴ δακτ[ύλῳ] λ̣ι̣χανῷ
[δεξι]ᾶς χειρὸς καὶ Κολλού[θου] Κολλούθου
[μητ(ρὸς)] Τεεῦτος ἀμφοτ(έρων) κ[ωμαρ]χῶν κώμης
[Τιμώ]νθεως διʼ ἐμοῦ τοῦ πα̣[ρόντ]ος Παλαῦτος.
120[δίδομε]ν καὶ προσαγ’γέλλομεν [τὸ]ν ὑ[π]ογεγραμ-
[μένον] εἰς δεσμοφυλακίαν τῆς ἐν τῇ μη-
[τροπόλ(ει)] εἱρκτῆς ἐπὶ μῆνας ἓξ ἀπὸ α
[τοῦ ὄντο]ς μηνὸς Παῦνι τοῦ ἐνεστῶτος ιβ (ἔτους)
[ὄντα εὔ]πορον καὶ ἐπιτήδειον κινδ[ύ]νῳ
125[ἡμῶν καὶ π]άντων τῶν καταμενόντων
[ἐν τῇ αὐτῇ] κώμῃ ἐξ ἀλληλεγ’γύης ὃν καὶ ἡμεῖς
[ἐγγυώ]μεθα. vac. ? ἔστι δέ·
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ν Πατάι(*)ος τέκτων(*) ὡς (ἐτῶν) ν̣
[πόρ]ον ἔχων (δραχμῶν) Α. διευτύχει.
130[(ἔτους) ιβ Α]ὐτοκράτορος Καίσαρος Πουπλίου
[Λικινν]ίου Γαλλιηνοῦ Γερμανικοῦ
[μεγίστ]ου Εὐσεβοῦς Εὐτ[υχ]οῦς Σεβαστοῦ
[Παῦνι ϛ] οἱ πρ[οκ(είμενοι)] κωμά̣ρ̣(χαι) διʼ ἐμοῦ
[Παλαῦτος] ἐπιδ[ε]δ̣ώ̣κ̣α̣[μεν. Αὐρ(ήλιος) Ἑρ]μησίων ἔγρα(ψα)
135[ὑπὲρ αὐτ(οῦ)] μὴ εἰ[δό](τος)
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
6
Φλαύιος Πανίσκος ὁ̣ κ̣α̣ὶ̣ Λ̣ό̣γ̣γ̣ο̣ς̣
στρατηγὸς Ἑρμοπολείτο̣υ.
τοῦ δοθέντος μο[ι π]ροσαγ’γέλματος ὑπὸ κω[μαρ-]
χῶν κώμης Μ̣[ο]ιρῶν εἰσδιδόντων τὸ[ν]
140διʼ αὐτοῦ ἐνγε[γρ]αμμένον εἰς δεσμοφ̣υ̣λ̣α[κίαν]
εἱρκτῆς ἴ(*)σον δημοσίᾳ πρόκειται ἵ(*)[να]
πάντες εἰδῶσι καὶ ὁ ἀναδοθεὶς ἔ̣χ̣η̣[τα]ι̣
τῶν \τῆς/ χρείας [ὑ]γιῶς καὶ πιστῶς εἰς τ̣ὸ̣ ἐ̣ν̣ μη-
δενὶ μεμφ[θῆ]ναι. (hand 2) (*) ἐσημειω̣σ̣ά̣μ̣η̣ν̣.
145(hand 1) (ἔτους) ιβ τοῦ κυρίου ἡμῶν Γαλλιηνοῦ Σεβαστοῦ
Ἐπεὶφ η.
Φλαυίῳ Πανίσκῳ τῷ καὶ Λόγγῳ στρα(τηγῷ) Ἑρμοπολ(ίτου)
παρὰ Αὐρηλίων Ἀμμωνίου Κλω̣μ̣ίου(*) μητ(ρὸς)
Τκύσιος(*) ὡς [(ἐτῶν)] μ οὐλὴ γαστροκνημίῳ δεξι̣ῷ̣
150καὶ Παμούνι̣[ος] Κάστορος μητρὸς Ταύ(*)ρ̣ιος
ἀμφο[τέρων] κωμαρχῶν κώμης Μοι-
ρ[ῶ]ν διʼ ἐμοῦ τοῦ παρόντος Ἀμμωνίου.
δίδομεν [καὶ προ]σαγγέλλομεν τὸν ὑπογε-
γραμμέν[ον εἰς δε]σμοφυλακείαν(*) τῆς
155ἐν τῇ μητρ[οπόλει] εἱρκ[τῆς] ἐπὶ μῆ(νας) ἓξ ὄντα
εὐπόρον καὶ ἐ[πιτήδειον] κιν[δύ]νῳ ἡμῶν
καὶ πάντ[ων τῶν] καταμ̣ε̣νόντων
ἐν τῇ α[ὐτῇ κώ]μῃ ἐξ ἀ[λ]ληλεγγύης
ὃ̣ν καὶ ἡ[μεῖς ἐγγυ]ώμε[θα]. ἔστι δέ·
160  ̣  ̣ρ  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣
ὡ̣ς̣ ἐ̣τ̣ῶ̣ν̣ [  ̣  ̣] πόρ[ο]ν ἔχ(ων) (δραχμῶν) ω.
[διε]υτύχει.
(ἔτους) ιβ Α̣ὐ̣[τοκράτ]ορος [Καίσαρος] Πουπλίου
Λ̣ι̣κ̣ι̣ν̣ν̣ί̣ο̣υ̣ [Γαλλιη]νοῦ Γερμανικοῦ
Traces 6 lines
7rp
165[α]να
[Φλαύιος Πα]νί[σκ]ος ὁ καὶ Λό[γγο]ς στρα(τηγὸς) Ἑρ̣μ̣ο̣πολ(ίτου).
[τοῦ δοθέν]το[ς] μοι προσ[αγγ]έλματος ὑπὸ κω̣μαρχῶν̣
[κώμης Ἐν]σεῦ διὰ τῶν λῃσ̣[τοπ]ιαστῶν εἰσδ̣ι̣δ̣όν-
[των] τ̣ο̣ὺ̣ς̣ δ̣ιʼ αὐτοῦ ἐγ[γεγ]ραμμένους εἰς τὴν
170[ἀν]θʼ ἑαυτῶν κωμαρχίαν [ἴσ]ον δημοσίᾳ
[πρ]όκειται ἵνα πάντες ε[ἰδ]ῶσι καὶ οἱ εἰσαγ- ’
γ̣ελέντες ἔχωνται τῶν [ἐγχει]ρισθέντων αὐτ̣ο̣ῖ̣ς
ὑ̣γιῶς καὶ πιστῶς εἰς τὸ ἐ[ν μηδ]ενὶ μεμφ[θῆ]ν̣α̣ι̣.
(hand 2) (*) ἐσ̣η̣μ̣ε̣ι̣[ωσά]μην.
175(hand 1) (ἔτους) ιβ τοῦ κυρίου ἡμῶν Γαλ[λι]ηνοῦ Σεβα̣σ̣τ̣ο̣ῦ̣
Ἐπεὶφ γ.
Φ̣λ̣αυίῳ Πανί̣σκῳ τῷ καὶ Λόγγῳ [στ]ρατηγῷ Ἑρμοπολείτ̣ο̣υ̣
π̣[αρὰ] Αὐρηλίων Τυράννου Ἑρμα[πό]λλωνος καὶ Παθώτου
  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣ ἀμφοτέρων κωμαρχῶ[ν κ]ώμης Ἐνσεῦ διʼ ἡμῶν
180Α̣ὐ̣[ρη]λ̣ίων Πόλλωνος Παθώ[του κ]α̣ὶ̣ Ὥρου Ἁτρῆτος ἀμφοτέ-
ρ̣ων λῃστοπιαστῶν [κα]ὶ τῶν [λοιπ]ῶν(*) διʼ ἡμῶν τῶν πα-
ρ̣ό̣ν̣των. δίδομεν καὶ προσα[γγ]έλλομεν τοῦς ὑπογε-
γ̣ρ̣αμμένους κωμάρχας ἐφʼ ᾧ α[ὐτ]οὺς ἀντιλα[βέσθ]αι τῆς
χρείας ἀπὸ σήμερον ἥτις ἐστὶν [γ τ]οῦ Ἐπεὶφ το[ῦ ἐνεστ]ῶ̣τ̣ο̣ς̣
185ι̣β (ἔτους) ὄντας εὐπόρους καὶ ἐπι[τη]δείους κινδύ[ν]ῳ̣ ἡμῶν
κ̣α̣ὶ̣ πάντων τῶν καταμενόν[τ]ων ἐν τῇ αὐτῇ κώ-
μ̣ῃ ἐξ ἀλληλεγγύης οὓς καὶ ἡμ[εῖ]ς ἐγγυώμεθα. εἰσὶ δέ·
Παῆσις Κολλούθου μητ(ρὸς) [  ̣  ̣  ̣]  ̣ης
ὡς (ἐτῶν) με πόρ[ον ἔ]χ(ων) [(δραχμῶν)] Β.
190Ποτάμων Παήσιος μητ[(ρὸς)   ̣  ̣  ̣]  ̣ησ̣ι̣ος
ὡς (ἐτῶν) λη πόρ[ον ἔ]χ(ων) (δραχμῶν) Β.
διευτ[ύχει.]
(ἔτους) ιβ Αὐτοκράτορος Καίσαρ[ος Πουπλί]ου Λικιννίου
Γ̣α̣λ̣λιηνοῦ Γερμανικοῦ μεγίστ[ου Εὐσε]β[οῦς Εὐτυ]χοῦς
195Σ̣ε̣βαστοῦ Ἐπεὶφ γ. (hand 2) οἱ π[ροκείμενοι κω]μάρχαι
δ̣ι̣ʼ ἡμῶν τῶν παρόντ[ων λῃστοπια]σ̣τῶ(ν)
ἐπιδεδώκαμεν. Α[ὐρήλιος   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣]ος ἔγραψα ὑπὲρ αὐτ(ῶν) [ἀγραμμάτων(?)].
ἐσημ(ειωσάμην)
200Τύρανν[ος ὑπηρέτης δημοσίᾳ προθεὶς κα-]
[τε]χώρ(ισα)(*)
8
Φλαύι(*)ος Πανίσκος ὁ καὶ Λόγγ[ος στρατηγὸς Ἑρ]μοπολείτο[υ]
βιβλιοφύλαξι ἐγ’κτήσεων τ̣οῦ αὐτοῦ νομ̣οῦ   ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ο̣ις(*) χαίρειν.
[τοῦ δ]ο̣θ̣έντος μοι προσαγ’γέλμ̣α̣τ̣ο̣ς̣ ὑ̣π̣ὸ̣ κ̣ω̣μ̣αρχῶν̣ [κώμης] Τιμώνθεως
205[εἰσδιδ]ό̣ντων τοὺς διʼ αὐτο̣ῦ̣ ἐ̣γ̣’γεγραμμέ[ν]ους εἰ[ς τριονί]αν ὀνηλασία̣ν̣
(*)σο̣[ν] ἐπιστέλλεται ὑμῖν ἵνʼ εἰ[δῆ]τε καὶ τῆς̣ τοῦ ἱ[ερωτά]του ταμείου ἀσφάλειας
πρόνοιαν ποιήσ[η]σθε. (hand 2) (*) ἐρ[ρῶ]σθαι ὑ̣μ̣ᾶ̣ς̣ ε̣ὔχο[μαι.]
(hand 1) (ἔτους) ιβ τοῦ κυρίου ἡμ̣ῶ̣ν̣ [Γ]α̣λλιην[οῦ Σεβαστο]ῦ̣ Μ̣[εσο]ρ̣[ὴ]   ̣  ̣.
Φλα[υ]ί(*)ῳ Πανίσκῳ τῷ καὶ Λό[γ]γῳ σ̣τ̣ρ̣α(τηγῷ) Ἑρμοπο̣λ(ίτου)
210παρὰ Αὐρ(ηλίων) Κολλούθου Κολλού[θου] μητρὸς Τεεῦτος καὶ Παή̣σιος Σιλβανοῦ μητρὸς
Ἑλένης ἀμφοτέρω[ν] κωμαρχ[ῶν] κ̣ώμ̣η̣ς̣ Τιμώνθεως. ε̣ἰ̣ς ὀνηλασίαν τριονία̣[ν]
ἐπʼ ἐνιαυτὸν ἕνα ἀπὸ τοῦ [ὄ]ν̣τ̣ο̣ς μηνὸς Ἐπεὶφ τοῦ ἐν[εστῶτ]ος ιβ (ἔτους) το[ῦ] κυρί[ου]
ἡμῶν Γαλλιηνοῦ Σεβαστ[οῦ] δίδομ[εν το]ὺς ὑπογ̣ε[γραμ]μένους ὄντας εὐ[πόρους]
κ̣α̣ὶ̣ ἐπιτηδείους κινδύνῳ [ἡ]μῶν κ̣[αὶ τῶν] ἀπὸ τῆς [κώ]μης καὶ καταγειν[ομέ-]
215νων πάντων ἐξ ἀλληλεγ’γ[ύ]ης. vac. ? εἰσὶ δέ· Αὐρήλ(ιοι)
Ἁτρῆς Ψοί(*)τος μητρὸς Τεεῦ̣[τ]ος ὡς (ἐτῶν) μ̣ε καὶ Λέων Ἰναρο[ῦτος](*) [μ]ητ(ρὸς) Ἑλένης ὡς (ἐτῶν) λ(*)
οἱ β(*) εἰς χώ̣[ραναπό]ρον ἔχοντες vac. ? (δραχμῶν) Β.
Πεκῦσις Ἑρμαίου μητ(ρὸς) Τ[ερ]ε̣ῦ̣τος(?) ὡς (ἐτῶν) με καὶ Λῦτι[ς   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ μητ(ρὸς)]   ̣  ̣ιτος
ὡς (ἐτῶν(?)) [  ̣  ̣ ο]ἱ β(*) εἰς χώ(ραν) α πόρον [ἔ]χον[τες] vac. ? [(δραχμῶν)] Β.
220Πανεσνεῦς Ἐμουί̣το[ς μητ(ρὸς)]   ̣ε̣  ̣  ̣ι̣τος ὡς (ἐτῶν) λ Κάστ̣ω̣ρ̣ Π̣αήσιος μητ(ρὸς) Τ̣[εε]ῦτος
ὡς (ἐτῶν(?)) λ οἱ [β](*) [εἰς χ]ώ(ραν) α πόρον ἔχ(οντες) vac. ? (δραχμῶν) Β.
Πκῦλις Κουλῶτος μητ(ρὸς) [  ̣  ̣  ̣  ̣]ος ὡς (ἐτῶν) λη καὶ Πευὴς Πετ’βή̣ους μητ(ρὸς) Κολλεύχ[ιος](*)
ὡς (ἐτῶν(?)) ν οἱ β(*) εἰς̣ [χώ(ραν) α] π̣ό̣(ρον) ἔχο̣ν̣τ̣ε̣ς̣ vac. ? (δραχμῶν) Β.
Πιμοῦι(*)ς Ἑρμαίου μη[τ(ρὸς)   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣ ὡ̣ς̣ (ἐτῶν) ν κ[αὶ] Πανεσνεῦς Κ̣ο̣λ̣λ̣ού-
225θου μητ(ρὸς(?)) Ἑλένης ὡ[ς (ἐτῶν)   ̣  ̣] οἱ β(*) εἰς χ[ώ(ραν)][ α] π̣ό̣(ρον) ἔχο̣ν̣τ̣ε̣ς̣ (δραχμῶν) Β.
Ἑρμῆς Σιλβανοῦ μη[τ(ρὸς)   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣ καὶ Λεωνίδης(*)
Επίτος(*) μητ(ρὸς(?))   ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ὡς] (ἐτῶν) με οἱ [β](*) [εἰ]ς χώραν ἑνὸς
πόρον ἔχοντες vac. ? (δραχμῶν) Β.
δ[ιευτύχει.]
230(ἔτους) ιβ Αὐτοκ[ράτορος Καίσαρος Π]ουπλί[ου Λικ]ιννίου Γαλλιην[οῦ]
[Γερ]μανικ̣ο̣ῦ̣ [μεγίστου Εὐσεβοῦς] Εὐτυχ[οῦς Σ]εβαστοῦ Μεσορὴ̣ [  ̣  ̣]
[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]  ̣  ̣[ -ca.?- ]
9/10,msup
ρνγ̣
[Φ]λαύι̣ο̣ς̣ Πανίσκος ὁ καὶ Λόγγος στρατηγὸς Ἑρμοπ̣ο̣λ̣ε̣ί̣τ̣ο̣υ̣.
235τῶν δοθέντων μοι προσαγ’γελμάτων ὑπὸ κωμαρχῶν κώμης Μονύρεως καὶ Δαμαρ[άτο]υ(*)
εἰσδιδόντων̣ [ἀν]θʼ ἑαυτῶν εἰς τὴν αὐτὴν [κ]ωμαρχίαν ἴ(*)σον δημοσίᾳ πρόκ̣ε̣ι̣[ται] ἵ(*)να
πάντες εἰδῶσι καὶ οἱ ἀναδοθέντες ἔχωνται τῶν̣ ἐγχειρισθέντω̣ν̣ α̣ὐ̣τοῖ̣ς ἐν τ[ῷ δέο]ντι
καιρῷ ὑγιῶ̣ς̣ κ̣α̣ὶ πιστῶς εἰ[ς] τὸ ἐ[ν] μηδενὶ μεμ̣φ̣θῆναι. (hand 2) (*) ἐσημ̣ε̣ι̣ω̣σ̣ά̣μ̣η̣ν̣.
(hand 1) (ἔτους) ιβ τ̣ο̣ῦ̣ κ̣υ̣ρ̣ί̣ο̣υ̣ ἡμῶν Γαλλ[ιην]ο̣ῦ̣ Σεβαστοῦ Ἐπεὶφ κβ̣.
9
240Φλαυίῳ Πανίσκῳ τῷ καὶ Λ̣ό̣γ̣γ̣ῳ̣ στρα(τηγῷ) Ἑρμοπολ(ίτου)
παρὰ Αὐρηλίω[ν] Δ̣ιοσκόρου Σ̣ε̣ρήνου καὶ Ἀ̣πίωνος
Κο[λλ]ούθου ἀμφο̣τέρων κωμ̣α̣ρχῶν ἐποικίου
Μονύρεως το[ῦ] ἐνεστῶτος ιβ (ἔτους). δίδομεν καὶ προσαγ-
γέλλ[ο]μεν(*) τοὺ̣ς̣ ὑπογεγραμμένους ἀνθʼ ἡμῶ̣ν̣ ε̣ἰ̣ς̣ τὴ̣ν̣
245αὐτὴν κωμαρχίαν οἳ καὶ ἐν τ̣[ῇ αὐτῇ ἀρ]χῇ εἰ̣σ̣ι ἀπὸ α
τοῦ ὄντος μηνὸς Ἐπεὶφ ὄντα̣ς̣ [εὐπόρο]υς καὶ ἐπιτη-
δεί̣ο̣υ̣ς κινδύνῳ ἡμ̣ῶ̣ν καὶ πά[ντων τ]ῶν καταμε-
νό[ν]των ἐν τῷ αὐτῷ ἐπο̣ι̣κίῳ [ἐξ ἀλληλε]γ’γύης̣ ο̣ὓς καὶ
ἡμεῖς ἐνγυώμεθα εἰς̣ π̣α̣ρ̣ά̣σ̣τ̣α̣σ̣ι̣ν̣. [εἰ]σὶ δέ·
250Παμοῦνις Πινουτίωνο̣ς̣ [μητ(ρὸς) Τερ(?)]εῦτος
ὡς (ἐτῶν) λβ πόρο̣ν̣ [ἔχων] (δραχμῶν) Α.
Σω̣  ̣  ̣  ̣ Ὡρίωνος μητ(ρὸς) Διοσκορο̣[ῦτο]ς
ὡς (ἐτῶν) λε πόρον ἔχω̣ν̣ vac. ? (δραχμῶν) Α.
διευτύχει.
255(ἔτους) ιβ Αὐτοκράτορος Καίσαρο̣ς̣ [Πουπλίου Λι]κιννίου
[Γ]αλλιηνοῦ Γερμ[α]νικοῦ μεγίστ̣ο̣υ̣ Εὐ[σεβ]οῦς Εὐτυχοῦς
Σεβαστοῦ Επεὶφ κβ. Αὐρήλιος̣ Δ̣ι̣όσ̣[κο]ρ̣ο̣ς Σερήνου
[ἐ]πιδέδωκ[α]. Αὐρήλ(ιος) Ἀπίων Κ[ολλούθου ἐπιδέδωκα.]
[Αὐρ]ή̣λ̣(ιος) Νεῖλος ἔγρ(αψα) ὑ̣π̣ὲ̣ρ̣ μὴ εἰδότο̣ς̣.
260[Αὐρ(ηλιος)] Τυρ[ά]ν̣νος ὑπερ[έτης δημοσίᾳ προ]θεὶς [κατεχώρισα].(*)
10
Φλαυίῳ Πανίσκῳ τῷ καὶ Λόγγῳ στρατηγ[ῷ] Ἑρμοπολ(ίτου)
παρὰ Αὐρηλίων Κο̣λλο[ύ]θου Πεκ̣ύ̣σ̣ιος μη̣τ̣ρ̣ὸς
Θε̣[ρμ]ούθιος ὡς (ἐτῶν) [  ̣  ̣] οὐλὴ δακτύλῳ λ̣ι̣χαν̣ῷ
ἀριστερᾶς χειρ[ὸς] καὶ [Πετο]βα[σθ]ίος̣   ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣] μη-
265τρ[ὸς] Ἑλένης ἀμφοτ[έρω]ν κωμαρκῶν ἐ̣π̣οικί̣ου
Δ̣[α]μ̣αράτου(*) διʼ ἐμοῦ τ[ο]ῦ παρόντος Κολλο̣ύ̣θου.
δ[ίδ]ομεν καὶ προσα[γ]γέλλομεν τοὺς ὑπογεγραμ-
[μέ]νους ἀνθʼ ἡμῶν εἰς τὴν αὐτὴν κωμαρ-
χείαν(*) ἐφʼ ᾧ αὐτο̣ὺ̣ς ἀντιλαβέσθαι τ̣ῆ̣ς̣ α̣ὐ̣τ̣ῆς
270χ[ρε]ίας ἀπὸ α τοῦ [ὄ]ντος μηνὸς {μη̣[νος]} Ἐ̣π̣ε̣[ὶφ]
ὄντας εὐπόρους κα[ὶ ἐ]πιτηδ̣είους κιν[δύ]νῳ
ἡμῶν καὶ πάντων τῶν καταμενόντων
ἐν τῷ αὐτῷ ἐποικίῳ̣ ἐξ ἀλληλεγγύης ὃ̣υς καὶ
[ἡ]μεῖς ἐγγυώμεθα εἰς παράστασιν. ε̣ἰ̣σὶ δέ·
275Λῦτις(*) Νικάνδ[ρ]ου μητ(ρὸς)   ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]ς
ὡς (ἐτῶν) λε̣ πόρ(ον) ἔ̣χ̣ω̣ν̣ vac. ? (δραχμῶν) Β.
Κ̣οπρέας(*) Πολεῖτο[ς] μ̣η̣τρὸ̣ς̣   ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]ς
ὡς (ἐτῶν) ν vac. ? π̣ό̣ρ̣(ον) ἔ̣χ̣ω̣ν̣ (δραχμῶν) Β.
δι[ευτύ]χει.
280(ἔτους) [ιβ] Αὐτοκράτορος Κ̣[αίσ]α̣ρ̣ο̣ς̣ Που̣πλί[ου] Λ̣ι̣κ̣ιννίου
[Γαλλι]η̣ν̣ο̣ῦ̣ Γ̣ε̣ρ̣μ̣ανι[κοῦ μ]εγίστου Εὐ[σεβ]οῦς
Ε[ὐτυχο]ῦς Σεβαστοῦ Ἐπ[εὶφ] κ̣β̣ ο̣ἱ̣ π̣ρ̣ο̣κ̣(είμενοι) κωμάρχα̣ι̣
διʼ ἐ̣μ̣ο̣ῦ̣ τοῦ παρόντο[ς Κολλ]ούθου ἐ̣π̣ι̣δ̣ε̣δ̣ώ̣κ̣α̣μ̣ε̣ν̣
Traces 2 lines
11
Φλαύιος Πα[νίσκος -ca.?- ]
285τοῦ δοθέν[τος -ca.?- ]
  ̣  ̣  ̣ε̣  ̣αν[ -ca.?- ]
  ̣  ̣  ̣  ̣νε[ -ca.?- ]
σι̣α̣ πρόκειται [ -ca.?- ]
τ̣η̣ν ἐνχ[ειρισθεῖσαν -ca.?- ]
290μεμφθῆ[ναι -ca.?- ]
(ἔτους) ιβ [ -ca.?- ]
Φλ[αυίῳ -ca.?- ]
  ̣  ̣[ -ca.?- ]
  ̣  ̣[ -ca.?- ]
295  ̣  ̣[ -ca.?- ]
  ̣  ̣[ -ca.?- ]

Apparatus


^ 1.5. BL 1.133 : Ποαμ[π]ιμήπεωσ prev. ed.
^ 1.10. BL 1.133 : prev. ed.
^ 1.21. BL 1.133 : εἰς τὸ prev. ed.
^ 1.22. BL 1.133 : [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] prev. ed.
^ 1.37. BL 1.133 : δημόσιο̣ς̣ prev. ed.
^ 1.38. BL 1.133 : -ca.?- prev. ed.
^ 2/5,msup.44. BL 1.133 : ἴ(ϊ)σον prev. ed. : ϊσα papyrus
^ 2/5,msup.45. cf. BL 1.133 on 10 : prev. ed.
^ 2.50. τισοϊτοσ papyrus
^ 2.50. BL 1.133 : Λαύτου prev. ed.
^ 2.53-54. l. δεσμοφυλα|κίαν
^ 3.68. φλαυϊω papyrus
^ 4.91. φλαυϊω papyrus
^ 4.99-54. l. δεσμοφυλακίαν
^ 4.100. l. δεσμοφυλακίου
^ 5.114. ϊω papyrus
^ 5.128. BL 1.133 : [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]νπαταί(ϊ)ος Τεκιώτος̣ prev. ed. : παταϊοσ papyrus
^ 6.141. ϊσον papyrus
^ 6.141. ϊ[να] papyrus
^ 6.144. BL 1.133 : prev. ed.
^ 6.148. Κλ  ̣  ̣ιου prev. ed.
^ 6.149. BL 1.133 : Τ̣α̣ύ̣(ϋ)ρ̣ιοσ prev. ed.
^ 6.150. ταϋρ̣ιοσ papyrus
^ 6.154. l. [δε]σμοφυλακίαν
^ 7rp.174. BL 1.133 : prev. ed.
^ 7rp.181. BL 1.133 : [  ̣  ̣  ̣  ̣]ων prev. ed.
^ 7rp.200-201. BL 1.133 : [κωμ(?)]ο̣γραμμ[ατεύς(?) -ca.?- κατ]ε̣χ̣ώρ(ισα) [ -ca.?- ](?) prev. ed.
^ 8.202. φλαυϊοσ papyrus
^ 8.203. BL 1.133 : τ  ̣  ̣  ̣  ̣μ̣ο  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]ισ prev. ed.
^ 8.206. ϊσο̣[ν] papyrus
^ 8.207. cf. BL 1.133 : prev. ed.
^ 8.209. φλα[υ]ϊω papyrus
^ 8.216. ψοϊτοσ papyrus
^ 8.216. BL 1.133 : Ἰναρο[  ̣  ̣  ̣] prev. ed.
^ 8.216. corr. ex γ⟦  ̣⟧
^ 8.217. BL 1.133 : οἰκ(ονομοῦντεσ(?)) prev. ed.
^ 8.219. BL 1.133 : [ο]ἰκ(ονομοῦντεσ) prev. ed.
^ 8.221. BL 1.133 : οἰ[κ(ονομοῦντες)] prev. ed.
^ 8.222. BL 1.134 : Κολλ̣ε̣υχ[  ̣  ̣] prev. ed.
^ 8.223. BL 1.134 : οἰκ(ονομοῦντεσ) prev. ed.
^ 8.224. πιμουϊσ papyrus
^ 8.225. BL 1.134 : οἰκ(ονομοῦντεσ) prev. ed.
^ 8.226. BL 1.134 : Ἀ̣σ̣κ̣λ̣η̣π̣ι̣ά̣δη[ς] prev. ed.
^ 8.227. l. Επ<ε>ίτος
^ 8.227. BL 1.134 : οἰ[κ(ονομοῦντες)] prev. ed.
^ 9/10,msup.235. Δ  ̣  ̣αρ[ατο]υ prev. ed.
^ 9/10,msup.236. ϊσον papyrus
^ 9/10,msup.236. ϊνα papyrus
^ 9/10,msup.238. cf. BL 1.133 : prev. ed.
^ 9.243-244. BL 1.134 : {δ̣ιδομ̣εν̣} <προσαγ>γέλλ[ο]μεν prev. ed.
^ 9.260. BL 1.134 : [- ca.14 -]  ̣  ̣  ̣  ̣ prev. ed.
^ 10.266. Δ̣[  ̣]κ̣αρατου prev. ed.
^ 10.268-269. l. κωμαρ|χίαν
^ 10.274-275. BL 1.134 : [  ̣  ̣]υτισ prev. ed.
^ 10.277. BL 1.134 : [Δημ]ήτριοσ prev. ed.

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

DDbDP transcription: chr.wilck.401 [xml]

AD 265 Hermopolite
[Reprinted from: p.flor.1.2] P.Flor. 1,2.vii
[Reprinted in: p.flor.1.2] P.Flor. 1,2.vii

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.