Papyri.info

sign in

p.diosk.3 = HGV P.Phrur. Diosk. 3 = Trismegistos 44719DDbDP transcription: p.diosk.3 [xml]

153 BC? Herakleopolite

r
Διοσκουρίδει ἡγεμόνι καὶ φρου-
ράρχωι παρὰ Διοσκουρίδου
τ̣ο̣ῦ̣ Π̣α̣κ̣ήμιος τῶν ἀπὸ τῆς
Ν̣[ικά]δ̣α̣ι̣ ν̣ε̣ώ̣[ς].
—— ἀδικοῦμαι̣
5[ὑ]π̣[ὸ Πετο]φ̣ό̣[ι]τ̣[ος] τ̣ο̣[ῦ] Π̣ετονού̣ρ̣ι̣ο̣ς̣
τ̣[ῶ]ν κατοι[κο]ύντ̣ων [ἐ]ν
Χο̣[ι]νώ̣τ̣μ̣ει ὀφεί̣λ̣ο̣[ν-]
τό̣ς̣ μ̣οι τι[μ]ὴ̣ν ἐλαίου με(τρητῶν) β
χα̣λ̣κ̣οῦ [τάλαντα] β Δ   ̣ ἔτι
10  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣ι̣  ̣ς̣ τοῦ κζ (ἔτους),
τ̣[α]ῦτα πλεονάκι̣ς
[  ̣  ̣]  ̣ε  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣ε̣  ̣ε  ̣[  ̣]  ̣ριτ̣ου̣
[  ̣  ̣]  ̣  ̣υ̣  ̣μενε  ̣  ̣π̣ο̣  ̣
[  ̣  ̣]  ̣[  ̣]  ̣περις  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣ ὑ̣π̣ο
15τ  ̣  ̣  ̣α̣ν̣  ̣ιδι  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ι  ̣[  ̣]  ̣υ
κ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣ιωσ  ̣ερ̣[ -ca.?- ]
  ̣[  ̣  ̣]  ̣[  ̣]  ̣ δ̣έδωκε̣ν̣,
—— ἀ̣ξ̣ιῶ̣ [σ]υ̣ν̣-
τ̣[ά]ξ̣α̣ι̣ ἀσφαλίσασθαι
α̣[ὐ]τ̣ὸ̣ν μ̣έχρι τ̣οῦ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]  ̣
20[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣
Traces 1 line
22[ -ca.?- τ]ῶ̣ν τό̣κω̣ν̣ [ -ca.?- ]
[π]α̣ρα̣[  ̣  ̣] α  ̣  ̣ν
Traces 1 line
24-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
v
25(ἔτους) κη Χοιὰχ κε. Διοσκουρι̣δ̣ο̣υ̣ κατὰ
Πετοφόϊτος περὶ χα(λκοῦ) (ταλάντων) β.

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.