Papyri.info

sign in

p.oxy.47.3366 = HGV P.Coll. Youtie 2 66 = Trismegistos 20885 = p.coll.youtie.2.66DDbDP transcription: p.oxy.47.3366 [xml]

AD253-60 Oxyrhynchus
[Reprinted from: p.coll.youtie.2.66] PCollYou2,66

r
1
[τ]οῖς [γῆς κ]αὶ θ̣α̣λάτ[τ]η̣ς δε[σπό]τ̣αι[ς] αὐτ̣[οκ]ράτ[ορσι]
[κ]αίσα[ρσι Πο]υπ[λίωι Λι]κιν[νίωι] Οὐα[λερια]νῶι
[κ]αὶ Π[ουπλίωι] Λ̣[ικιννί]ωι Οὐ̣[αλεριανῶι Γα]λλιη̣[νῶι]
εὐσε[βέσι ε]ὐ̣[τυχέ]σι σεβ[αστοῖ]ς
5πα[ρ]ὰ Λολ̣[λ]ι̣α̣νοῦ τοῦ κ[α]ὶ̣ Ὁμο̣ί̣[ο]υ̣ δημοσίου [γρ]αμ-
ματικοῦ τῆς Ὀξυρυγχειτῶν πόλεως. ἡ [ο]ὐράνι-
ος ὑ(*)μῶν μεγαλοφροσύνη \ἡ̣/ ἐπιλάμψασα τῆι ὑ(*)με-
τέραι οἰκουμένηι καὶ ἡ πρὸς τὰς Μούσας ⟦κ̣α̣ὶ̣ π̣α̣ι̣⟧
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ⟧ [οἰ]κείωσις _ π̣α̣ι̣δεία γ̣ὰρ ὑμεῖν(*) σ̣ύ̣ν̣εδρ̣ο̣ς _
10  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]ελπιστιαν   ̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣ ἀξίωσιν ἀνε̣ν̣[ε]γ̣κ̣ε̣ῖ̣ν̣
(*)μεῖν(*) δικαίαν τε καὶ νόμιμον, ἔστιν δὲ αὕτη·
οἱ θεοὶ πρόγονοι ὑ(*)μῶν ὥρισαν κατὰ μέγεθος τῶν
πόλεων καὶ ποσότητα δημοσίων γραμματικ̣[ῶ]ν̣,
προστάξαντες καὶ συντάξει̣ς̣ αὐτοῖς δίδοσθαι
15ὅπως εἴη ⟦ - ca.17 - ⟧ ἀνεμπόδιστος
ἡ περὶ τοὺς παῖδας ἐπιμέλεια.
2
[  ̣  ̣  ̣]  ̣οσ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣αθα  ̣ω̣πρ  ̣  ̣  ̣ου  ̣[  ̣  ̣]σε  ̣[- ca.15 -]  ̣ι(*)ν  ̣  ̣  ̣ερ  ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣]ευδ  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ρ̣ο̣τη  ̣ τὸν ὄντως σπου[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣[- ca.12 -]  ̣ ἔδει μᾶλλον̣   ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]παρ[α]βλητον φ[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[- ca.14 -]μενουν   ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣
20[  ̣  ̣  ̣]αφε̣λλα̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]χ̣ν̣[  ̣]  ̣ ἀε̣ὶ̣ φιλοπο̣[  ̣  ̣  ̣]ω̣ν  ̣[  ̣  ̣]π̣ις  ̣[- ca.12 -]   ̣  ̣ν δὲ ἄ̣ρα κα  ̣  ̣  ̣ε  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[  ̣]  ̣ν̣ον σε̣ η[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣ν̣ ἀ̣π̣έστειλας κα  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣ο̣υ̣[- ca.11 -]  ̣α̣  ̣  ̣  ̣ς̣⟧ ηὐ\χό/μην(*).
εἰ μὲν ο  ̣[  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ ὑπερεθέμην τὸν φίλτατ[ον   ̣  ̣]  ̣ο[- ca.12 -] θ(αι), ἀλ(λ)ʼ ἐπεὶ ⟦κ̣α̣ὶ̣ ἐφοδ̣ι  ̣  ̣  ̣  ̣ [ -ca.?- ] ⟧ \γ̣ά̣μ̣ου με/
κ(αὶ) παιδ  ̣[  ̣  ̣]α̣ς⟦  ̣  ̣⟧ ὁ̣ ἀ̣π̣[α]ρ̣αίτ̣[ητ]ος δεσμὸς εἴργει, ἐπι[στέλλω] σοι, ἄδελφ[ε   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ε̣, ταύτ(ην) τρίτ(ην) ἐπιστ̣ο̣λ̣(ὴν), [ἵ]ν̣[α]
με συνε̣[χ]ῶς εὐφραίνηις π̣[ερὶ τ(ῆς) σ]ωτηρίας σου ⟦επιστελλ⟧ \ἀεὶ γράφ/ων· εὐπορήσει[ς δὲ ῥᾳ]δίως̣ τ(ῶν) εἰς Ἀλεξάνδρειαν
25ἀ(πὸ) τοῦ κομιτάτου εἰσι(*)όν[των] ἐ̣ὰν Ἀμμωνιανῶι τῶι ὀπτίωνι τ̣[(ῶν) βενε]φ̣ι̣κιαρίων πέμ\π/ηις(*) ἑ̣τ̣αί-
ρωι μου ὄντι εἰς τὰ μάλ̣[ισ]τ̣α̣ ((parens-punctuation-opening)) ⟦ὃ̣ς̣ διαπέμψεταί μοι ἐνθάδε· κ(αὶ) γ̣(ὰρ) κ̣(αὶ)⟧ \ἔστιν δὲ/ ὁ ἀνὴρ [  ̣  ̣  ̣]  ̣ω  ̣τος συγγενικὸς ὢ̣ν τοῦ
διασημωτάτο̣υ̣ Θεοδώρο̣υ̣ ((parens-punctuation-closing)) ἅμα δὲ καὶ ἀξίωσίν τινα̣ [  ̣  ̣  ̣] π̣ροσεοικ\υῖ/αν ὁ̣μ[ο]ίωι χαρίσασθ(αι) ἐπέστειλα ἵ(*)να
μοι αυ  ̣[  ̣]  ̣⟧ κ(ατα)πράξηι εἰς ἐφόδια τοῖς παιδίοις ⟦και̣⟧ [  ̣  ̣  ̣  ̣] τ̣ροφῶν \ἣν [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣μώνιος δι(ὰ) τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ Ἡρακλάμμων[ος τοῦ] κ̣αν̣ανικλαρίο̣υ̣ [  ̣  ̣]  ̣ τ̣ύπον̣ ἔπεμψεν, ὧι καὶ κοινώσει π̣ρό̣τ̣ε̣ρ̣(ον) εἰ π̣ρο̣φθ̣ά̣ν̣ει αὐτὸ διη̣ν̣υκώ[ς], ἵν̣α̣ μ̣[ὴ] δ̣ὶ̣ς περὶ τ̣ο̣ῦ̣ α̣ὐ̣τ̣οῦ ἡ αἴτ[ησ]ις γί̣ν̣[ηται]·/ ⟦φ⟧ ψηφ̣ι̣σθεὶς γ(ὰρ) ἐνταῦθα ὑπὸ τ(ῆς) βουλ[(ῆς) -ca.?- ]
δημόσιος γραμματικὸς τὴν σύνταξιν τ(ὴν) εἰωθυῖαν οὐ πάνυ λαμβάνω, ἀλ(λ)ʼ εἰ τύχοι ποτὲ ἐν ὄξεσιν ἀν̣-
30τὶ οἴνων καὶ σίτοις σητ[ο]κόποις ⟦δοκῶ̣ τι ἄρν̣υ̣σ̣θ̣αι   ̣⟧ \⟦  ̣  ̣⟧ ὡς κ(αὶ) αὐτὸς ἐπίστασαι τὰ παρʼ ἡμῖν πράγματα./ ἔστα̣ι [ο]ὖ̣ν σοι   ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣ δυναμένωι κἀμοί(*) τι συμ-
βαλέσθ(αι) ⟦ἵ(*)να⟧ κῆπόν τ[ιν]α τῶν ἐνταῦθα ⟦μοι⟧ κ(ατα)πράξ\ασθαι/(*), ὃν ἐτυγχα̣[ν   ̣  ̣  ̣  ̣]δρομευς \τις/ π̣ρότερον η̣ἰ̣τ̣η̣[μέ-]
νος ἀντὶ τῶν̣ σ̣(υν)τάξεω̣ν̣ [ -ca.?- ]  ̣  ̣[ -ca.?- ] συγχωρηθέ(ντα), οὗ κ(αὶ) τ(ὴν) αἴτησι[ν] κ̣α̣ὶ̣ τ̣(ὴν) σ(υγ)χώρ[ησίν] σ̣οι ἀπέστειλα κ(αὶ) τὸν τύπον
τῆς ἡμῶν ἀξιώσεω[ς ἵ]να ἤτ(οι) κοινωσάμενος το  ̣[  ̣  ̣]  ̣(  ) ταῦτα ἢ αὐτὸς̣ [δ]ι̣ακρίνας το(ῦτό) μοι χαρίσηι. ἔχε̣ι̣ς̣
δὲ κ(αὶ) τὴ[ν] ποσότητα τ(ῆς) σ(υν)τάξεως δι(ὰ) τ(ῆς) αἰτήσεως ὅτ(ι) φ ε̣ἰ̣σ̣ι̣ν̣ ἀττικ(αὶ), κ(αὶ) τὸν φό̣ρ̣ο̣(ν) τοῦ κήπου ὅτ(ι) ⟦εἰσιν⟧ ἐν χ ἀτ̣τ̣ικ̣(αῖς),
35κ(αὶ) τὸν ἐμὸν χρηματισμὸν ὅτ(ι) Λολλιανὸς ὁ καὶ Ὅμοιο̣ς Ἀπολλωνι  ̣  ̣  ̣. σὺ γ(ὰρ) κ(αὶ) τοὺς ὑ(*)πάτους εἴσει
κ(αὶ) ἁπλῶς τὸ σ(υμ)φέρο̣ν̣ ἡγήσει ὡς ὑ(*)πὲρ σχολαστικοῦ καὶ φίλου ⟦δ⟧ καὶ δ[εο]μ̣ένου σκοπῶν· ἔσται δὲ καὶ ἡ ἀν-
τιγραφὴ ἀ̣[ν]αμφίβολος πρὸς τὸ μὴ ὑ(πὸ) κακοηθίας(*)   ̣[  ̣  ̣]  ̣[  ̣ ἀ]ν̣ασκευασθῆναι. ((parens-punctuation-opening)) τοῦ δὲ ἑταίρου προ̣κ̣α̣-
λουμέ̣ν̣[ου] μ̣ε̣ δι(ὰ) Ἡρακλάμμωνος τοῦ κανανι̣κ̣[λαρίου ἀ]δ̣ελ(φοῦ) αὐτοῦ ὄντος δι(α)πέμψασθ(αι) τ(ὴν) αἴτ[ησιν]
η[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ μᾶλλον προθυμότερον ὑ(*)π̣[- ca.12 -] σ̣τ̣ρατιωτικοῦ ἀπηλλαγμένον. ((parens-punctuation-closing))
v
1
40[τοῖς γῆς καὶ θαλάττης καὶ παντὸς ἀνθρώπων ἔ]θ̣ν[ο]υ[ς αὐ]τ̣ο̣κ̣[ρά-]
[τορσι καίσαρσι Πουπλίωι Λικιννίωι Οὐ]α[λε]ρια̣ν̣ῶι κ[αὶ]
[Πουπλίωι Λικιννίωι Οὐ]α̣[λεριανῶι Γαλλιη]νῶ̣ι ε̣ὐ̣σεβέσ̣[ιν]
[εὐτυ]χ̣έ̣[σι σεβαστ]ο̣ῖ̣ς
(hand 2) [παρὰ] Λ̣ολλιαν̣[οῦ] τ̣[οῦ καὶ] Ὁμο̣ίο̣υ.
45(hand 1) [ἡ οὐρ]άνιος ὑ̣μ̣[ῶν] μεγαλοφροσύ[ν]η, μέγιστοι [αὐ]τοκράτορες
τ̣[ὴ]ν̣ αὑ̣τῆς̣ φιλανθρωπίαν ἐ̣κτείν̣ασα ἐπὶ πᾶσαν ὑμῶν
τ̣[ὴν ο]ἰ̣κ̣[ου]μ̣ε̣ν̣η̣ν̣ καὶ ἐφʼ ἅπαντ̣α̣ τ̣[ό]π̣ον̣ ἐκπέμψασα
κἀ̣μ̣ὲ̣(*) ε̣ἰ̣[ς] ε̣ὐ̣ε̣λπιστίαν ἤγαγεν ἀξίωσιν ἀνενεγκεῖν
τ̣ῆ̣\ι̣/ θ̣ε̣ί̣α̣ι̣ ὑ̣μ̣ῶ̣ν̣ [τ]ύχηι, ἐχομένη̣ν̣ καὶ λόγ[ο]υ καὶ νόμου.
50ἔστιν δὲ̣ [αὕτη]· ο̣[ἱ] θεοὶ πρόγονοι ὑ(*)μ[ῶν οἱ κατ]ὰ̣ χρόνους
βασιλεύσαντ̣ε̣ς̣ ἐ̣ν̣ ἀρετῆι καὶ πα̣[ι]δ̣είαι ἐπι̣[λάμ]ψαντες
τ̣ῆ̣ι̣ α̣ὑ̣[τῶν] ο̣ἰ̣κουμένηι ὥρισαν κατὰ [μέγ]εθος τῶν̣ π̣[ό-]
λ̣εων [καὶ ποσό]τ̣η̣τ̣α δημοσίων γραμ[ματικ]ῶ̣ν̣ πρ[οσ]τ̣ά-
ξαντε[ς   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]εις  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] παῖδας
54aδίδοσθαι
2
55a[ -ca.?- ]  ̣  ̣[ -ca.?- ]
55[  ̣]  ̣ω̣[  ̣]φ[  ̣  ̣]λο̣με̣[  ̣  ̣]  ̣ει  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ωνδ[ -ca.?- ]  ̣ι̣μ̣α[ -ca.?- ]α[ -ca.?- ]  ̣  ̣ [  ̣  ̣]  ̣οι̣[ -ca.?- ]υ  ̣[ -ca.?- ]
56a[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]  ̣  ̣ς[ -ca.?- ]  ̣α  ̣[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]  ̣  ̣ρας̣[ -ca.?- ]
γ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]ν διδοσ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣α̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣τω[  ̣  ̣]δ̣ιδ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]λ̣ο̣ν̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
57a[ -ca.?- ]κ̣ανω̣ν̣[ -ca.?- ]ν̣δεπ̣[ -ca.?- ]  ̣  ̣[ -ca.?- ]χ̣ατ̣[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]  ̣  ̣
δ  ̣στ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ((parens-punctuation-opening)) τω̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]οσ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ου[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ν̣
  ̣  ̣[ -ca.?- ]  ̣σ̣αιτου  ̣  ̣  ̣ε̣  ̣[  ̣]χλεμ[  ̣]  ̣[ -ca.?- ]μ  ̣  ̣ς̣  ̣[ -ca.?- ] καὶ τὰ π̣ρ̣ὸς τὸν βίον̣ χρ[ε]ι̣-
ώδη επε  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ] δύνασθαι τῶν παίδων ἀσχολούμενον ἀ-
60εὶ̣ [τ]ῇ̣ αἰτήσει προσλειπαρ̣εῖν(*) ((parens-punctuation-closing)) ἀν̣άγκην ἔ̣σ̣χ[ο]ν̣ τὴν ἱ̣κ̣ε-
τ̣η̣ρ̣ίαν ταύτην τοῖς ἴ(*)χνεσιν ὑ(*)μῶν προσενεγκεῖν ((parens-punctuation-closing))
61a⟦μ̣ὲ̣ν̣ προσφέρω̣⟧ ὑμῶν(*) τοῖς ἴ(*)χ[ν]εσι, θειότατοι αὐτοκράτορες
ἄλυ-
π̣ο̣ν \μὲν/ τῶι τῆς πόλεως λόγωι κατὰ τὸ δικαιότατον δέ μοι λυσιτε-
λο̣ῦ̣σαν, ὥστ̣ε κῆπον τῆς πόλεως ἔνδον τ\ε/[ι]χῶν ὄντα κα-
λούμενον παράδ\ε/ισον Δικτύνου σὺν τοῖς \οὖσι/ ⟦ἄλλοις⟧ φυτοῖς καὶ
65[τ]ῷ̣ πρὸς ἀρδείαν ὕδ[α]τ̣ι, φέροντα [ἐ]ν μισθώσ\ε/[ι] χ ἀττικὰς,
δ̣ο̣θ̣ῆναὶ̣ μοι κ[ελεῦ]σ̣αι τὴν μ̣ε̣γίστην ὑ(*)[μ]ῶν τύ[χην],
[ἵ]ν̣α αὐτόθεν ἔχων τὰ πρὸς χρείαν πρόσφορα τῇ
[τ]ῶν παίδων διδασκαλίᾳ προσευκαιρεῖν δύνω[μ]α̣ι καὶ
69a vac. ? ⟦επινευ̣σει̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣] δ⟧εήσει τὴν οὐ[ρά]νιον ὑμῶν φιλανθρωπί[α]ν vac. ? ⟦τῆ̣ι̣ οὐρανίω[ι] φιλανθρωπίαι⟧
69b  ̣  ̣  ̣⟧ ⟦ κ̣α̣ὶ̣ τύχη[ν] ⟧
69c[ -ca.?- ]  ̣ς
[  ̣  ̣]θα  ̣  ̣η  ̣α⟦υμ[  ̣  ̣  ̣]τ̣  ̣[  ̣  ̣]ν̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]ρ̣τ̣  ̣[  ̣]  ̣ε̣β̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]⟧ ο[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣
70[  ̣  ̣  ̣  ̣]ν̣εδρο  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣κ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ς̣[ -ca.?- ]

Apparatus


^ 1.7. ϋμων papyrus
^ 1.7. ϋμε papyrus
^ 1.9. l. ὑμῖν
^ 1.11. l. ὑμῖν : ϋμειν papyrus
^ 1.12. ϋμων papyrus
^ 2.17. ϊν  ̣  ̣  ̣ερ  ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ] papyrus
^ 2.21. corr. ex ηυ⟦ξα⟧χομην̣
^ 2.25. εισϊον[των] papyrus
^ 2.25. corr. ex πεμ⟦ψ⟧ηις̣
^ 2.27. ϊνα papyrus
^ 2.30. l. καὶ ἐμοί
^ 2.31. ϊνα papyrus
^ 2.31. corr. ex κπραξ⟦[η]ι̣⟧
^ 2.35. ϋπατουσ papyrus
^ 2.36. ϋπερ papyrus
^ 2.37. l. κακοηθείας
^ 2.39. ϋπ̣[- ca.12 -] papyrus
^ 1.48. l. καὶ ἐμὲ
^ 1.50. ϋμ[ων] papyrus
^ 2.60. l. προσλιπαρεῖν
^ 2.61. ϊχνεσιν papyrus
^ 2.61. ϋμων papyrus
^ 2.61a. corr. ex υμ⟦ει⟧ων
^ 2.61a. ϊχ[ν]εσι, papyrus
^ 2.65. ἀτ’τικὰς, papyrus
^ 2.66. ϋ[μ]ων papyrus

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.